БОЛДАРЬ Галина Євгенівна

БОЛДАРЬ Галина Євгенівна

кандидат юридичних наук, доцент, старший науковий співробітник

БОЛДАРЬ Галина ЄвгенівнаБОЛДАРЬ Галина ЄвгенівнаБОЛДАРЬ Галина Євгенівна

Освіта:

1997 р. – закінчила Луганський державний педагогічний інституту ім. Т.Г. Шевченка Східноукраїнського університету за спеціальністю «Всесвітня історія та соціальна педагогіка» та здобула кваліфікацію вчителя всесвітньої історії та соціального педагога.

2002 р. – закінчила Луганську академію внутрішніх справ МВС України імені 10-річчя незалежності України за спеціальністю «Правознавство» та здобула кваліфікацію юриста.

2007 р. – на засіданні спеціалізованої вченої ради К 35.051.03 у Львівському національному університеті імені Івана Франка захистила кандидатську дисертацію за темою «Незаконні дії у разі банкрутства: проблеми кримінально-правової кваліфікації та вдосконалення законодавства».

2010 р. – отримала вчене звання доцент кафедри кримінального права.

2010 р. – отримала вчене звання старший науковий співробітник за спеціальністю 12.00.08 – кримінальне право та кримінологія; кримінально-виконавче право.

2018 р. – отримала кваліфікаційну категорію вихователь вищої категорії.

2018 р. – отримала педагогічне звання вихователь-методист. 

Досвід професійної діяльності:

Консультант Другої Луганської державної нотаріальної контори (1996-1997 рр.),  секретар-друкарка Луганської транспортної прокуратури (1997-1999 рр.), провідний юрисконсульт Луганського регіонального представництва ДК НАК «Нафтогаз України» (1999-2003 рр.), старший викладач кафедри господарського права Східноукраїнського національного університету ім. В. Даля, (2002-2003 рр. за сумісництвом), викладач кафедри кримінального права Луганської академії внутрішніх справ МВС імені 10-річчя незалежності України (2003-2005 рр.), заступник начальника кафедри кримінального права Луганського державного університету внутрішніх справ (2005-2007 рр.),  Вчений секретар Секретаріату Вченої ради Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка та доцент кафедри кримінального права за внутрішнім сумісництвом (2007-2012 рр.),   доцент кафедри кримінального права загальноуніверситетських кафедр Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка (2012-2016 рр.), доцент кафедри загальноюридичних дисциплін загальноуніверситетських кафедр Луганського державного університету внутрішніх справ ім. Е.О. Дідоренка (2015-2016 рр.),  вихователь та вчитель правознавства КЗ «Харківський санаторний навчально-виховний комплекс № 13» Харківської обласної ради (2016-2018 рр.), доцент (з 2018 р.) кафедри соціальної фармації НФаУ. 

Сфера наукових інтересів:

міжгалузеві звя’зки у системі права, нормативне-правове регулювання фармацевтичної та медичної діяльності. 

Публікації:

Автор та співавтор понад 70 публікацій, з них 29 наукових статей (у т.ч. у фахових виданнях України, закордонних виданнях та тих, що індексується наукометричною базою Scopus),  11 навчально-методичного характеру (у т.ч. 1 з грифом МОН України) тощо.

Співавтор підручників «Кримінальне право (Особлива частина)» (2012, Т. 1 та Т. 2), «Кримінальне право (Особлива частина) (2013), науково-практичних посібників «Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти життя та здоров’я особи: проблеми кваліфікації та відмежування від суміжних складів злочинів» (2011), «Кримінальна відповідальність за вчинення злочинів проти власності: проблеми теорії та практики» (2011), навчального посібника «Кваліфікація злочинів» (2010, гриф «Рекомендовано МОН України як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів»), навчально-методичних посібників «Кваліфікація злочинів» (2009), «Кримінальне право (Особлива частина): інтерактивні методи навчання» (2009).

Болдарь Г. Є. Бланкетність як форма міжгалузевих звʾязків кримінального права / Г. Є. Болдарь // Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. – Серія «Юриспруденція». – Одеса, 2014. – Випуск № 7. – С. 175–178.

Iana О. Proskurova  Inna V. Kubarieva1 , Larysa V. Yevsieieva , Galina E. Boldar. Analysis of handling practice with unused medicines in home first aid kits of the Ukrainian households // Journal of Advanced Pharmacy Education & Research.  – Jul-Sep 2019. – Vol 9 . Issue 3. – Р. 123–127.

Волкова А.В., Г.Є. Болдарь, О.О. Рищенко. Аналіз стану правового регулювання системи охорони здоров’я в контексті реалізацїї сучасної медичної реформи в Україні // ХIV Науково-практичної конференції з міжнародною участю «Управління якістю в фармації» (22 травня 2020 р., м. Харків) // ред. кол.: В. О. Лебединець та ін. – Х.: НФаУ,  2020. – С. 22–23.

Болдарь Г.Є. Аналіз сучасних тенденцій розвитку кримінального та адміністративного законодавства у сфері фармацевтичної діяльності // Фармакоекономіка в Україні: стан і перспективи розвитку: матер. ХІІ наук.-практ. інтернет-конференції (22 травня 2020 р., м. Харків) // ред. кол.: А. А. Котвіцька та ін. – Х.: НФаУ,  2020. – С. 226–227. 

Досвід науково-педагогічної роботи у закладах вищої освіти: 16 років

Перелік навчальних курсів:  «Фармацевтичне право та законодавство», «Правознавство та медичне законодавство», «Медичне право, професійна етика та деонотологія», «Основи кнституційного права України». 

Загальна тематика наукових досліджень здобувачів вищої освіти (магістрантів): нормативно-правові аспекти фармацевтичного забезпечення населення. 

Керівництво аспірантами, тематика наукових досліджень:

Васілін М.М. – «Кримінальна відповідальність за сприяння вчиненню терористичного акту» (дисертаційна робота на здобуття наукового ступеня кандидата юридичних наук захищена у Київському національному університеті імені Тараса Шевченка, 16.10.2014 р.) 

Професійна активність:

Член громадської організації «Соціальна та екологічна безпека»; участь у роботі Шостої школи з прав людини (2006 р., Харківська правозахисна група), Четвертої сесії Саратовської Літньої школи молодих учених-юристів (2006 р., Саратівська державна юридична академія), VII навчального візиту в рамках міжнародного проекту «Центр польсько-української співпраці» (2009 р., м. Краснік, Польща).

 

Print Friendly, PDF & Email