Загальна інформація про кафедру

Кафедра соціальної фармації заснована у 2011 році з метою підвищення якості сучасної підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». З моменту заснування і до 2015 року завідуючою кафедри була Алла Анатоліївна Котвіцька, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор НФаУ. У період 2015-2019 рр. кафедру очолювала Інна Валеріївна Кубарєва, кандидат фармацевтичних наук, доцент. З 2019 року завідуючою стала Аліна Вікторівна Волкова, кандидат фармацевтичних наук, доцент.

Колектив кафедри, 2013 р
Колектив кафедри, 2013 р.
Колектив кафедри, 2019 р.
Колектив кафедри, 2019 р.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

На кафедрі працює 16 співробітників, серед яких 1 доктор наук (професор А.А. Котвіцька), 13 кандидатів наук, в тому числі 9 доцентів, 5 асистентів, 1 лаборант.


За 12 років існування колективом кафедри розроблено і видано перші в Україні підручники «Основи права та законодавства у фармації» (Національний підручник) і “Соціальна фармація”, 14 навчальних посібників, зокрема: «Історія медицини та фармації», «Екстремальна медицина», «Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях», «Маркетинг послуг», «Правові та етичні норми діяльності в галузі», «Соціологія організації та сучасної економічної теорії», «Фармацевтичне законодавство України: збірник нормативно-правових актів у двох частинах», «Фармацевтичне право та законодавство: практикум», “Соціальна фармація: практикум”; більше 90 методичних рекомендацій та робочих зошитів для практичних, семінарських занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти.

Загальна інформація про кафедру


Розроблені та пройшли сертифікацію дистанційні курси з освітніх компонент “Соціальна економіка у фармації”, “Фармацевтичне право та законодавство” та “Соціальна фармація”.


На сьогодні кафедра викладає такі освітні компоненти: вступ до фаху, фармацевтичне право та законодавство, соціальна фармація, фармацевтичний менеджмент та маркетинг (за освітніми програмами «Фармація» (для здобувачів, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст», та здобувачів, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр», за напрямом «Фармація»), «Технології парфумерно-косметичних засобів»), організація та економіка фармації (за освітньою програмою «Фармація» (для здобувачів, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «Медицина»), «Клінічна фармація»; для здобувачів вищої освіти факультету з підготовки іноземних громадян англійською мовою навчання), соціальна економіка у фармації, академічна доброчесність (для здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти підготовки PhD); медичне право, професійна етика та деонтологія; основи конституційного права України; правознавство та медичне законодавство; ветеринарне законодавство України; соціальна економіка; соціологія організації та сучасна економічна теорія; фармацевтична інформація; соціологічні дослідження у фармації.


В освітній процес на кафедрі постійно впроваджуються нові форми викладання освітніх компонент, систематично проводяться лекції-семінари, майстер-класи, тренінги із залученням представників практичної фармації, організовуються виїзні лекції та практичні заняття на базі фармацевтичних підприємств.

З 2019 р. з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, підвищення якості підготовки фахівців фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я, системного вдосконалення навчального процесу й активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів вперше на території України кафедрою соціальної фармації було започатковано студентську Олімпіаду з фармацевтичного права та законодавства серед здобувачів вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». У 2020 р. проведено першу Всеукраїнську студентську олімпіаду з фармацевтичного права та законодавства, під час якої представники 7 закладів вищої освіти демонстрували свої правові знання та вміннях їх застосовувати при вирішенні професійних практичних ситуацій.

Напрями наукових досліджень кафедри спрямовані на удосконалення фармацевтичного забезпечення населення у сучасних соціально-економічних умовах та проводяться за наступними напрямами: обґрунтування та вдосконалення соціально-ефективних механізмів забезпечення доступності фармацевтичної допомоги, в тому числі організації системи реімбурсації вартості ліків, організації та надання паліативної та хоспісної допомоги; нормативно-правове регулювання обігу лікарських засобів, гармонізація вітчизняного законодавства відповідно до вимог ЄС; фармакоекономічні та соціально-економічні дослідження застосування ліків. Протягом 2011-2023 рр. на кафедрі соціальної фармації виконано і захищено: 1 докторська та 13 кандидатських дисертацій. На теперішній час виконуються 4 докторських та 7 кандидатських дисертацій.


На кафедрі функціонує студентське наукове товариство, учасники якого здійснюють наукові дослідження за основними напрямами діяльності кафедри і кожного року беруть активну участь у конкурсах студентських робіт, науково-практичних конференціях, конгресах та симпозіумах різних рівнів, а їх наукові досягнення підтверджуються дипломами та грамотами.


Результати наукових досліджень співробітників опубліковані в більше ніж 600 наукових працях, з яких статті у фахових іноземних і вітчизняних виданнях, журналах, що індексуються базами Scopus і Web of Science, спеціалізованих вітчизняних виданнях, тези доповідей на науково-практичних конференціях, науково-методичні рекомендації, інформаційні листи. Колективом кафедри отримано 28 авторських свідоцтв.


Починаючи з 2013 року на базі кафедри соціальної фармації щорічно проходить Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи».


У 2015 році створено науковий фаховий журнал «Соціальна фармація в охороні здоров’я», який включено до Переліку наукових фахових видань (2016 р.) і якому присвоєно категорію «Б» (2019 р.).


Співробітники кафедри є членами ГО “Всеукраїнська фармацевтична палата”, ГО «Соціальна та екологічна безпека», ГО «Міжнародна фундація науковців та освітян» та ін.


За результатами науково-освітньої роботи колектив кафедри відзначено подяками, грамотами та дипломами.

Загальна інформація про кафедруЗагальна інформація про кафедруЗагальна інформація про кафедру

Загальна інформація про кафедру

 

 

 

 

 

 

 

Загальна інформація про кафедру

Загальна інформація про кафедру

Загальна інформація про кафедру

 

 

 

 

 

 

 

Загальна інформація про кафедруЗагальна інформація про кафедруЗагальна інформація про кафедру

 

 

 

 

 

Загальна інформація про кафедру Загальна інформація про кафедру

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Print Friendly, PDF & Email