Про кафедру

КАФЕДРА СОЦІАЛЬНОЇ ФАРМАЦІЇ

Кафедра соціальної фармації заснована у 2011 році з метою підвищення якості сучасної підготовки здобувачів вищої освіти за освітньо-кваліфікаційними рівнями «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр». З моменту заснування і до 2015 року завідуючою кафедри була Алла Анатоліївна Котвіцька, доктор фармацевтичних наук, професор, заслужений діяч науки і техніки України, ректор НФаУ. У період 2015-2019 рр. кафедру очолювала Інна Валеріївна Кубарєва, кандидат фармацевтичних наук, доцент. З 2019 року завідуючою стала Аліна Вікторівна Волкова, кандидат фармацевтичних наук, доцент.
Колектив кафедри, 2013 р
Колектив кафедри, 2013 р
Сьогодні на кафедрі працює 28 співробітників, серед яких 1 доктор наук (професор А.А. Котвіцька), 20 кандидатів наук, в тому числі 14 доцентів, 10 асистентів, 3 старші лаборанти.
Колектив кафедри, 2019 р.
Колектив кафедри, 2019 р.
За 11 років існування колективом кафедри розроблено і видано перші в Україні підручники «Основи права та законодавства у фармації» (Національний підручник) і “Соціальна фармація”, 14 навчальних посібників, зокрема: «Історія медицини та фармації» (українською та російською мовами), «Екстремальна медицина» (українською та російською мовами), «Фармацевтичне правознавство у схемах і таблицях», «Маркетинг послуг», «Правові та етичні норми діяльності в галузі», «Соціологія організації та сучасної економічної теорії»; «Фармацевтичне законодавство України: збірник нормативно-правових актів у двох частинах», «Фармацевтичне право та законодавство» (російською та англійською мовами); «Військова підготовка (Організація медичного забезпечення населення і військ): у запитаннях та відповідях», більше 80 методичних рекомендацій та робочих зошитів для практичних, семінарських занять та самостійної роботи здобувачів вищої освіти. Про кафедру Розроблені та пройшли сертифікацію дистанційні курси з навчальних дисциплін “Соціальна економіка у фармації”, “Фармацевтичне право та законодавство” та “Соціальна фармація”.
На сьогодні кафедра викладає такі навчальні дисципліни: вступ до фаху, фармацевтичне право та законодавство, соціальна фармація, фармацевтичний маркетинг та менеджмент (за освітніми програмами «Фармація» (для здобувачів, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «Фармація» та здобувачів, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «бакалавр» зі спеціальності «Фармація»), «Технологія парфумерно-косметичних засобів»), організація та економіка фармації (за освітньою програмою «Фармація» (для здобувачів, що мають освітньо-кваліфікаційний рівень «молодший спеціаліст» за напрямом «медицина»), «Клінічна фармація»; для здобувачів вищої освіти факультету з підготовки іноземних громадян англійською мовою навчання), соціальна економіка у фармації, академічна доброчесність (для здобувачів третього освітньо-наукового рівня вищої освіти підготовки PhD); медичне право, професійна етика та деонтологія; основи конституційного права України; правознавство та медичне законодавство; ветеринарне законодавство; соціальна економіка; соціальне управління у фармацевтичній галузі; соціологія організації та сучасна економічна теорія; фармацевтична інформація.
У навчальний процес на кафедрі постійно впроваджуються нові форми викладання дисциплін, систематично проводяться лекції-семінари, майстер-класи, тренінги із залученням представників практичної фармації, організовуються виїзні лекції та практичні заняття на базі фармацевтичних підприємств. З 2019 р. з метою виявлення, відбору та підтримки обдарованої студентської молоді, розвитку і реалізації здібностей студентів, підвищення якості підготовки фахівців фармацевтичного сектору галузі охорони здоров’я, системного вдосконалення навчального процесу й активізації навчально-пізнавальної діяльності студентів вперше на території України кафедрою соціальної фармації було започатковано студентську Олімпіаду з навчальної дисципліни «Фармацевтичне право та законодавство» серед здобувачів вищої освіти спеціальності 226 «Фармація, промислова фармація». У 2020 р. проведено першу Всеукраїнську студентську олімпіаду з фармацевтичного права та законодавства, під час якої представники 7 закладів вищої освіти демонстрували свої правові знання та вміннях їх застосовувати при вирішенні професійних практичних ситуацій. Напрями наукових досліджень кафедри спрямовані на удосконалення фармацевтичного забезпечення населення у сучасних соціально-економічних умовах та проводяться за наступними напрямками: обґрунтування та вдосконалення соціально-ефективних механізмів забезпечення доступності фармацевтичної допомоги, в тому числі організації системи реімбурсації вартості ліків, організації та надання паліативної та хоспісної допомоги; нормативно-правове регулювання обігу лікарських засобів, гармонізація вітчизняного законодавства відповідно до вимог ЄС; фармакоекономічні та соціально-економічні дослідження застосування ліків.
Протягом 2011-2021 рр. на кафедрі соціальної фармації виконано і захищено: 1 докторська та 11 кандидатських дисертацій. На теперішній час виконуються 4 докторських та 9 кандидатських дисертацій.
На кафедрі функціонує студентське наукове товариство, учасники якого здійснюють наукові дослідження за основними напрямками діяльності кафедри і кожного року беруть активну участь у конкурсах студентських робіт, науково-практичних конференціях, конгресах та симпозіумах різних рівнів, а їх наукові досягнення підтверджуються дипломами та грамотами.
Результати наукових досліджень співробітників опубліковані в більше ніж 500 наукових працях, з яких статті у фахових іноземних і вітчизняних виданнях, журналах, що індексуються базами Scopus і Web of Science, спеціалізованих вітчизняних виданнях, тези доповідей на науково-практичних конференціях, науково-методичні рекомендації, інформаційні листи. Колективом кафедри отримано 15 авторських свідоцтв.
Починаючи з 2013 року на базі кафедри соціальної фармації щорічно проходить Міжнародна науково-практична конференція «Соціальна фармація: стан, проблеми та перспективи».
У 2015 році створено науковий фаховий журнал «Соціальна фармація в охороні здоров’я», який включено до Переліку наукових фахових видань (2016 р.) і якому присвоєно категорію «Б» (2019 р.).
Співробітники кафедри є членами Всеукраїнської фармацевтичної палати та ГО «Соціальна та екологічна безпека». За результатами науково-освітньої роботи колектив кафедри відзначено подяками, грамотами та дипломами.
Print Friendly, PDF & Email